Terms and conditions Better Smartphone Photography

Algemene voorwaarden Betere Smartphonefoto

Geldig vanaf 9 november 2022

Algemeen

Artikel 1 – Definities
Betere Smartphonefoto: natuurlijke persoon die de Dienst en/of Product aanbiedt. Onderdeel van Betere Landschapsfoto VOF, gevestigd te Bergen op Zoom. E-mail: info@beteresmartphonefoto.nl, telefoon +31-646445435. KVK-nummer: 71872361, btw-nummer: NL858882413B01.

Consument: de natuurlijke persoon of rechtspersoon en een overeenkomst aangaat met Betere Smartphonefoto.

Aanbod: een Product of Dienst.

Dienst: Aanbod dat door Betere Smartphonefoto wordt uitgevoerd en gerealiseerd. Hieronder vallen onder andere alle workshops, trainingen en lezingen die via Betere Smartphonefoto kunnen worden besteld.

Product: Hieronder vallen alle digitale en fysieke producten die in de webshop van Betere Smartphonefoto kunnen worden besteld, waaronder e-books, kaarten, filters, cameratassen, statieven en objectieven.

Prijs: bedrag van de Dienst of Product zoals vermeld op de website en in de overeenkomst tussen de Consument en Betere Smartphonefoto.Artikel 2- Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot Diensten en Producten tussen Betere Smartphonefoto en Consument, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en nadrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de homepage van www.beteresmartphonefoto.nl.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die het meest gunstig is.

Artikel 3 – Aanbod

1. Als een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Diensten en Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Betere Smartphonefoto gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Diensten en Producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden Betere Smartphonefoto niet.

3. Elk Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen, de eventuele kosten van aflevering, de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn, de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst, de manier waarop de Consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen, de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie en overige condities.

4. Fouten in de prijsstelling of beschrijvingen op de website zijn niet verbindend voor Betere Smartphonefoto. Alle informatie over een Dienst of Product is door Betere Smartphonefoto in goed vertrouwen gegeven.


Artikel 4- Aanmelden en tot stand komen overeenkomst
Door aanmelding voor een Dienst komt een overeenkomst tussen Betere Smartphonefoto en de Consument tot stand. Na ontvangst van het overeengekomen bedrag ontvangt Consument een bevestiging van deelname. Daarna is deelname definitief.


Artikel 5 – De overeenkomst

1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het Aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Als de Consument het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Betere Smartphonefoto onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Betere Smartphonefoto is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Betere Smartphonefoto passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Voor het elektronisch betalen door de Consument zal Betere Smartphonefoto passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Betere Smartphonefoto kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, en ook van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als Betere Smartphonefoto op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Betere Smartphonefoto zal bij het Product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het adres van Betere Smartphonefoto waar de Consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.

Artikel 6 – Prijzen
Bij aanmelding voor een workshop geldt de prijs zoals die ten tijde van de aanmelding op de site van Betere Smartphonefoto stond vermeld. In de beschrijving van de Dienst is opgenomen wat in de prijs is inbegrepen. Alles wat verder niet wordt vermeld, is niet in de prijs inbegrepen.

Als op een Workshop btw van toepassing is, is de vermelde prijs inclusief het geldende btw-tarief. De prijs zal worden aangepast bij wijzigingen in het btw-regime en/of de hoogte van de geldende btw-tarieven.

De daadwerkelijk te betalen prijs kan afwijken van de getoonde prijs. Dat komt door verschillen in BTW-tarief tussen het woonland van de Consument.

1. Gedurende de in het Aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Diensten en Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan Betere Smartphonefoto Producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Betere Smartphonefoto geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het Aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan als zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. De in het Aanbod van Producten en Diensten genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw.

Artikel 7  – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 8 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 15 lid 1.

2. Bij vooruitbetaling kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Betere Smartphonefoto te melden.

4. De Consument is niet bevoegd op een aan Betere Smartphonefoto te betalen bedrag enig deel in verband een door hem gestelde vordering in mindering te brengen of op grond van een klacht over het geleverde product de betaling op te schorten.

5. In geval van wanbetaling van de Consument heeft Betere Smartphonefoto, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

6. Prijzen worden vermeld in euro’s en inclusief BTW.

7. Indien de Consument niet of niet tijdig betaalt zijn de daaruit voor Betere Smartphonefoto voortvloeiende kosten voor de Consument. Onder deze kosten zijn begrepen alle rechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

8. Als de Consument een Overeenkomst met Betere Smartphonefoto is aangegaan moet het verschuldigde bedrag worden voldaan. Als op de Dienst of Product daarna tegen een lagere prijs wordt aangeboden, kan de Consument het prijsverschil niet claimen.

Aan een Dienst kan alleen worden deelgenomen als de prijs van de workshop vóór aanvang van de Dienst is voldaan. Contante betalingen ter plaatste van de workshop worden niet geaccepteerd. Een Product wordt geleverd nadat minimaal een aanbetaling is voldaan. Dit wordt per product op de website vermeld.

Artikel 8 – Geschillen en toepasselijk recht
Bij geschillen tussen Consument en Betere Smartphonefoto zal getracht worden om in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt, kunnen geschillen door de Consument worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank in Bergen op Zoom. Op de overeenkomst is altijd het Nederlands recht van toepassing.

Alle claims en vorderingen vervallen binnen één jaar na het uitvoeren van de Dienst.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Betere Smartphonefoto is tegenover de Consument nimmer aansprakelijk voor enige schade tenzij deze te wijten is aan opzet, ernstige nalatigheid of grove schuld van Betere Smartphonefoto.

Deelname aan een Dienst is volledig op eigen risico. Betere Smartphonefoto is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval, berokkend aan de Consument, ongeacht door

welke oorzaak of nalatigheid die zijn ontstaan.

Als er ondanks het voorgaande op enig moment toch aansprakelijkheid zou ontstaan voor Betere Smartphonefoto, is die in alle gevallen beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag van de door De Consument betaalde bedrag aan Betere Smartphonefoto.

Betere Smartphonefoto is niet verantwoordelijk voor door de Consument zelf ondernomen (auto)reizen, geboekte reisonderdelen zoals vluchten, bootovertochten, (extra) overnachtingen en eventuele vertragingen daarvan.

Betere Smartphonefoto houdt geen toezicht op de Consument. De Consument is zelf verantwoordelijk voor diens eigen veiligheid. De Consument neemt geen onnodige en onverantwoorde risico’s bij het fotograferen en bij andere activiteiten tijdens de Dienst.

De Consument is verplicht om redelijke aanwijzingen van de begeleidend fotograaf of reisleider over veiligheid, tijdstip van terugkeer, enz. in acht te nemen. Veiligheidsaanduidingen en instructies aan Consument dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

Betere Smartphonefoto accepteert voorts geen aansprakelijkheid voor verlies of extra kosten veroorzaakt door aanpassing, verplaatsing in tijd, annulering, vertraging of onderbreking vanwege overmacht, waaronder extreme weersomstandigheden, stakingen, burgeropstanden, oorlogen, natuurrampen, pandemieën of ziekte. De Consument is zelf verantwoordelijk voor deze kosten.

Aansprakelijkheid met betrekking tot bedrijfs- en/of stagnatieschade is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10 – Nalatigheid

De Consument moet iedere waargenomen nalatigheid bij de uitvoering van de Overeenkomst direct melden aan Betere Smartphonefoto, zodat Betere Smartphonefoto de kans heeft met oplossingen te komen. Na afloop van de Dienst kunnen claims tot 28 dagen na afloop van de workshop in behandeling worden genomen.

Artikel 11 – Deelname door de Consument

Deelname aan een Dienst geschiedt op eigen risico van de Consument. De Consument is verplicht zich goed voor te bereiden op de Dienst en om zorg te dragen voor goede kleding en goed schoeisel, geschikte apparatuur, toebehoren en accessoires, eventueel eten en drinken, dat geschikt is voor de betreffende bestemming.

Gezondheid

De Consument is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vaccinaties, eventuele medicijnen, visa-aanvragen en reisdocumenten.

De Consument dient in goede gezondheid te zijn en kan op reguliere wijze deelnemen aan de Dienst. De Consument kan zelfstandig deelnemen aan de dienst. Per Dienst wordt op de website aangegeven welke fysieke inspanning de Consument kan verwachten.

Dieetwensen kunnen tot twee weken voor aanvang van de Dienst per e-mail worden doorgegeven aan Betere Smartphonefoto. Betere Smartphonefoto zal de accommodatie verzoeken hier rekening mee te houden. Een garantie kan niet worden gegeven.

Artikel 12 – Overmacht

Betere Smartphonefoto is niet verantwoordelijk voor situaties, voorvallen of omstandigheden die buiten de invloedsfeer vallen, zoals stakingen, oorlogen, terrorisme, orkanen, ziektes, pandemieën, negatief reisadvies, overheidsingrijpen, enzovoort. Indien nodig en mogelijk zal Betere Smartphonefoto de Dienst aanpassen, verplaatsen in tijd of annuleren. Bij een uit overmacht voortvloeiende wijziging en/of annulering draagt iedere Consument zijn/haar eigen schade.

Artikel 13 – Verzekering

Consument is verplicht om voldoende verzekerd te zijn, met voldoende dekking voor medische kosten, repatriëringskosten en vertragingen- en annuleringen, deelname aan de Dienst en van vluchten of ander vervoer.

Consument sluit naar eigen inzicht een annuleringsverzekering af. Betere Smartphonefoto adviseert een annuleringsverzekering, ook voor eendaagse Diensten zoals workshops zonder overnachting. De deelnemer is verplicht een reisverzekering af te sluiten bij een meerdaagse Dienst zoals een fotoreis.

Apparatuur verzekering

Betere Smartphonefoto adviseert de Consument een verzekering voor de eigen te gebruiken apparatuur af te sluiten. Betere Smartphonefoto is niet aansprakelijk voor enige schade aan de apparatuur en accessoires van de Consument.

Bij sommige Diensten kan de Consument apparatuur en/of accessoires lenen om te testen of om beter op het thema van de Dienst aan te sluiten. Als enigerlei schade ontstaat, veroorzaakt door niet regulier gebruik door de Consument, zal het bedrag van reparatie of vervanging aan de Consument in rekening worden gebracht. Eventuele bijkomende kosten zijn ook voor rekening van de Consument.

Artikel 14 – Annuleren of retourneren door Consument
Dit is niet het leukste deel van de algemene voorwaarden maar we zijn er graag duidelijk over. Kort gezegd kun je altijd annuleren, maar er gelden wel voorwaarden. Die lees je hieronder.

Artikel 15 – Annuleren van een dienst

De Consument kan deelname aan een Dienst annuleren. Hiervoor is geen opgaaf van reden nodig.

Een annulering door de Consument moet schriftelijk of per e-mail worden verstuurd naar Betere Smartphonefoto. Het emailadres is info@beteresmartphonefoto.nl, het postadres: Lindebaan 5, 4611LW, Bergen op Zoom. De datum van ontvangst bepaalt welk deel van de voorwaarden van toepassing is. We maken geen uitzonderingen.

Annulering door de Consument

Bij annulering, ongeacht de reden, gelden de volgende regels:

Dienst zonder aanbetaling (bijvoorbeeld een workshop)

 • Een Consument kan een Dienst te allen tijde annuleren
 • De Consument kan tot 30 dagen voor aanvang van de Dienst kosteloos annuleren. De Consument kan kiezen voor:
  • 100% Terugbetaling van het eerder betaalde bedrag
  • Deelname aan een andere Dienst waarbij geen verrekening plaatsvindt. De Consument maakt dan direct een nieuwe keuze
  • Tegoedbon ter waarde van het betaalde bedrag. De tegoedbon is tot 1 jaar na afgifte geldig
  • Overdracht aan een andere Consument
 • Bij annulering binnen 30-15 dagen gelden de volgende regels:
  • 50% Terugbetaling van het eerder betaalde bedrag
  • Deelname aan een andere Dienst waarbij geen verrekening plaatsvindt. De Consument maakt dan direct een nieuwe keuze
  • Tegoedbon ter waarde van 50% van het betaalde bedrag. De tegoedbon is tot 1 jaar na afgifte geldig
  • Overdracht aan een andere Consument
 • Bij annulering binnen 14 dagen vindt geen verrekening meer plaats. De Consument kan de Dienst alleen nog zelf aan een andere Consument overdragen. Een tegoedbon of deelname aan een andere Dienst is niet meer mogelijk. Wellicht kan de Consument de geleden schade bij de eigen verzekeringsmaatschappij indienen.
 • Als de nieuwe Dienst goedkoper is, vindt geen verrekening plaats. Als de nieuwe Dienst duurder is, betaalt de Consument het verschil bij.
 • De Consument kan op het moment van annulering zelf een vervanger aanwijzen en deelname overdragen. Betere Smartphonefoto ontvangt de naam en e-mailadres van deze nieuwe Consument voor aanvang van de te leveren Dienst. De Consument kan de vervanger tot 24 uur voor aanvang van de Dienst aanwijzen.

Privéworkshop of maatwerk

De Consument heeft de mogelijkheid om maximaal 2 keer de datum te wijzigen. Daarna worden de gemaakte administratieve kosten aan de Consument in rekening gebracht. Met ingang van deze versie van de algemene voorwaarden bedragen de kosten 25 euro per wijziging.

Ook is annulering zonder wijzigen van de datum mogelijk, in dat geval wordt 50% van het door de Consument betaalde bedrag vergoed.

Voor alle Diensten: als de Dienst al is gestart en de Consument de Dienst niet kan of wil afmaken, vindt geen restitutie plaats en is het volledige bedrag van de overeenkomst verschuldigd.

E-books en andere digitale producten zoals info kaarten

Restitutie is niet mogelijk.

Digitale cursussen

Restitutie op cursussen die onderdeel zijn van een Dienst – zoals bijvoorbeeld een workshop – is niet mogelijk.

Restitutie op los gekochte cursussen is alleen mogelijk binnen 14 dagen na aankoop én maximaal 15% van het aanbod bekeken.

Artikel 16 – Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van een Product heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 8 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Betere Smartphonefoto bekendgemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product én de verpakking. De Consument zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de Consument het product wenst te behouden. Als de Consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de Consument het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Betere Smartphonefoto retourneren, conform de door Betere Smartphonefoto verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 17 – Kosten in geval van herroeping

1. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor rekening van de Consument.

2. Als de Consument een bedrag voor een Product heeft betaald, zal Betere Smartphonefoto dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 18 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. Betere Smartphonefoto kan het herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts als Betere Smartphonefoto dit duidelijk in het Aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door Betere Smartphonefoto tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

d. die beschadigd, vernield of anderszins onverkoopbaar zijn gemaakt.

e. digitale Producten zoals e-books, video’s, kaarten, mappen, andere hulpmiddelen en cursussen die door de klant kunnen zijn gebruikt.

Artikel 19 – Overige afspraken met betrekking tot Diensten

Regenachtig weer of harde wind zijn geen reden om een Dienst of ReisAanbod te verplaatsen of annuleren. Vanaf code geel, afgegeven door het KNMI, zal Betere Smartphonefoto beoordelen of de Dienst regulier kan doorgaan, wordt aangepast, verplaatst of geannuleerd. In de praktijk kan dat betekenen dat bijvoorbeeld een workshop naar een andere locatie wordt verplaatst of dat een gedeelte van de workshop binnen plaatsvindt.

Betere Smartphonefoto is niet aansprakelijk voor uitgaven gedaan door Consument ter voorbereiding op de Dienst, zoals zichzelf kunnen legitimeren, visa aanvragen, kopen of huren van kleding, apparatuur en toebehoren, vliegtickets, (auto)huur, overnachtingen, verplaatsingen tussen locaties, etc.


Artikel 20 – Aanpassing, verplaatsing en annulering door Betere Smartphonefoto
Betere Smartphonefoto behoudt zich het recht voor, bijvoorbeeld bij overmacht of weersomstandigheden, een Dienst te verplaatsen naar een andere datum of aan te passen zodat de Dienst op het oorspronkelijke tijdstip kan worden uitgevoerd. De Consument wordt hiervan door Betere Smartphonefoto direct per e-mail op de hoogte gesteld. Dit is geen reden om tot terugbetaling van de Dienst over te gaan.

Bij verplaatsing zal Betere Smartphonefoto een alternatieve datum aanbieden. Als de Consument op het moment van aanbieden niet kan deelnemen, ontvangt de Consument een tegoedbon die 1 jaar geldig is. Als de Consument op een later moment alsnog niet kan deelnemen, geldt artikel 14.

In het geval van overmacht of ziekte van de begeleidende fotograaf van Betere Smartphonefoto of andere onvoorziene omstandigheid kan de Dienst door een andere fotograaf worden uitgevoerd. Als dit niet mogelijk is zal Betere Smartphonefoto de Dienst aanpassen, verplaatsen in tijd of annuleren.


Consument heeft het bij volledige annulering door Betere Smartphonefoto – dus als er geen vervangende datum of andere Dienst of tegoedbon wordt aangeboden door Betere Smartphonefoto – het recht de deelname kosteloos te annuleren en het volledige bedrag terug te vorderen.

Artikel 21 – Flexibiliteit

Lokale omstandigheden zoals het weer of technische omstandigheden kunnen tot aanpassingen in het programma van de Dienst leiden. De Consument wordt gevraagd daar gepast mee om te gaan.

Beschrijvingen van de inhoud van de Dienst op de website zijn een indicatie.

Artikel 22 – Conformiteit en garantie

1. Betere Smartphonefoto staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien schriftelijk overeengekomen staat Betere Smartphonefoto er ook voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door Betere Smartphonefoto verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Betere Smartphonefoto kan doen gelden.

Artikel 23 – Levering en uitvoering

1. Betere Smartphonefoto zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Betere Smartphonefoto kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Betere Smartphonefoto geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Als de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Betere Smartphonefoto het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Betere Smartphonefoto zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Betere Smartphonefoto.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Betere Smartphonefoto tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Betere Smartphonefoto bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 24 – Klachtenregeling

1. Betere Smartphonefoto beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Betere Smartphonefoto, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij Betere Smartphonefoto ingediende klachten worden uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Betere Smartphonefoto binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 25 – E-mail en nieuwsbrieven

De Consument ontvangt alleen e-mail en of nieuwsbrieven door eigen aanmelding of door afname van een Dienst of Product. De e-mails en nieuwsbrieven bevatten een mix van informatie en tips over fotografie en een volgens Betere Smartphonefoto passend Aanbod voor een Dienst of Product.

Afmelding is mogelijk via de link onder aan de e-mail of nieuwsbrief. Of door een e-mail te sturen aan info@smartphonefoto.nl. Een afmelding via de link onder aan een e-mail of nieuwsbrief wordt per direct verwerkt. Stuur je ons een e-mail, dan kan afmelding tot één week na ontvangst van de e-mail duren.

Artikel 26 – Wijzigingen in Algemene voorwaarden
Bij wijzigingen in de Algemene Voorwaarden blijven de oude voorwaarden op al bestaande overeenkomsten van kracht. Onder een bestaande overeenkomst wordt verstaan een aanmelding voor een Dienst van Betere Smartphonefoto waarvoor al een betaling van de Consument door Betere Smartphonefoto is ontvangen of een Product dat door de Consument bij Betere Smartphonefoto is besteld en waarvoor een aanbetaling of volledig betaling is ontvangen.

PDf-versie algemene voorwaarden downloaden